آیپد پرو

آیپد پرو خود را انتخاب نمایید.

Wi-Fi‏
پردازنده A9X
ظرفیت ذخیره سازی۱۲۸GB
پردازنده A9X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M9
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۲٫۲
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۷۳۰۶mAh

Wi-Fi‏
پردازنده A9X
ظرفیت ذخیره سازی۳۲GB
پردازنده A9X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M9
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۲٫۲
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۷۳۰۶mAh

Wi-Fi+Cellular‏
پردازنده A9X
ظرفیت ذخیره سازی۳۲GB
پردازنده A9X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M9
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۲٫۲
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۷۳۰۶mAh

Wi-Fi‏
پردازنده A9X
ظرفیت ذخیره سازی۲۵۶GB
پردازنده A9X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M9
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۲٫۲
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۷۳۰۶mAh

Wi-Fi+Cellular‏
پردازنده A9X
ظرفیت ذخیره سازی۲۵۶GB
پردازنده A9X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M9
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۲٫۲
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۷۳۰۶mAh

Wi-Fi+Cellular‏
پردازنده A9X
ظرفیت ذخیره سازی۱۲۸GB
پردازنده A9X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M9
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۲٫۲
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۷۳۰۶mAh

Wi-Fi+Cellular
پردازنده A10X
ظرفیت ذخیره سازی ۲۵۶GB
پردازنده A10X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M10
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۱٫۸
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۸۱۳۴mAh

Wi-Fi+Cellular
پردازنده A10X
ظرفیت ذخیره سازی۶۴GB
پردازنده A10X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M10
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۱٫۸
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۸۱۳۴mAh

Wi-Fi
پردازنده A10X
ظرفیت ذخیره سازی۶۴GB
پردازنده A10X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M10
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۱٫۸
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۸۱۳۴mAh

Wi-Fi
پردازنده A10X
ظرفیت ذخیره سازی ۵۱۲GB
پردازنده A10X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M10
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۱٫۸
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۸۱۳۴mAh

Wi-Fi+Cellular
پردازنده A10X
ظرفیت ذخیره سازی۵۱۲GB
پردازنده A10X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M10
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۱٫۸
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۸۱۳۴mAh

Wi-Fi
پردازنده A10X
ظرفیت ذخیره سازی ۲۵۶GB
پردازنده A10X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M10
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۱٫۸
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۸۱۳۴mAh

Wi-Fi+Cellular
پردازنده A10X
ظرفیت ذخیره سازی۶۴GB
پردازنده A10X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M10
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۱٫۸
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۱۰۸۷۵mAh

Wi-Fi
پردازنده A9X
ظرفیت ذخیره سازی۳۲GB
پردازنده A9X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M9
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۸ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۲٫۴
ضبط ویدیوی ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۱۰۳۰۷mAh

Wi-Fi/Cellular
پردازنده A9X
ظرفیت ذخیره سازی۳۲GB
پردازنده A9X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M9
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۸ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۲٫۴
ضبط ویدیوی ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۱۰۳۰۷mAh

Wi-Fi/Cellular
پردازنده A9X
ظرفیت ذخیره سازی۱۲۸GB
پردازنده A9X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M9
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۸ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۲٫۴
ضبط ویدیوی ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۱۰۳۰۷mAh

Wi-Fi
پردازنده A9X
ظرفیت ذخیره سازی۱۲۸GB
پردازنده A9X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M9
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۸ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۲٫۴
ضبط ویدیوی ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۱۰۳۰۷mAh

Wi-Fi
پردازنده A10X
ظرفیت ذخیره سازی۶۴GB
پردازنده A10X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M10
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۱٫۸
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۱۰۸۷۵mAh

Wi-Fi
پردازنده A10X
ظرفیت ذخیره سازی۶۴GB
پردازنده A10X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M10
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۱٫۸
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۱۰۸۷۵mAh

Wi-Fi+Cellular
پردازنده A9X
ظرفیت ذخیره سازی۲۵۶GB
پردازنده A9X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M9
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۸ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۲٫۴
ضبط ویدیوی ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۱۰۳۰۷mAh

Wi-Fi
پردازنده A9X
ظرفیت ذخیره سازی۲۵۶GB
پردازنده A9X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M9
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۸ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۲٫۴
ضبط ویدیوی ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۱۰۳۰۷mAh

Wi-Fi
پردازنده A10X
ظرفیت ذخیره سازی۵۱۲GB
پردازنده A10X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M10
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۱٫۸
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۱۰۸۷۵mAh

Wi-Fi+Cellular
پردازنده A10X
ظرفیت ذخیره سازی۲۵۶GB
پردازنده A10X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M10
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۱٫۸
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۱۰۸۷۵mAh

Wi-Fi
پردازنده A10X
ظرفیت ذخیره سازی۲۵۶GB
پردازنده A10X با معماری ۶۴ بیتی
پردازنده کمکی M10
صفحه ‌نمایش Retina با طیف رنگ گسترده (P3)
دوربین ‌۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم ƒ/۱٫۸
ضبط ویدیوی ۴k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
باتری داخلی لیتیوم پلیمر ۱۰۸۷۵mAh